Privacybeleid Cable-Engineer.nl

Privacy beleid Cable-Engineer.nl

https://www.cable-engineer.nl


Over ons privacybeleid

Cable-Engineer.nl geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij
nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de
informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw
gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van
toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van
Cable Engineer.nl. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 07/07/2022, met
het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit
privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens
voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden
kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij
uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan
ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor
privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan,
welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.
Webwinkelsoftware

LightSpeed
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Lightspeed. Persoonsgegevens die u ten behoeve
van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Lightspeed
heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens
nooit gebruiken voor een ander doel. Lightspeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen
hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze
beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk
wachtwoordbeleid. Lightspeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen
met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of
opgeslagen. Lightspeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen
concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting
Lightspeed Ecom.
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Lightspeed. Lightspeed verwerkt persoonsgegevens
namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens
verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Lightspeed heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik
van uw persoonsgegevens te voorkomen. Ligfhtspeed is op grond van de overeenkomst tot
geheimhouding verplicht.

Office365
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze
partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en
corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot
ons postvak en wij behandelen al ons e mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors
Pay.nl
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de
Betaaldienstverlener Pay.nl. Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw
betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en
organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Pay.nl behoudt
zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het
kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Pay.nl deelt in het geval van een
aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en orderdata met
achterafbetaaldienstverleners. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de
bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Pay.nl 's
dienstverlening waarvoor zij derden inschakelt. Pay.nl bewaart uw gegevens niet langer dan op grond
van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het
platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens
zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor
uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan
(geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met
betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de
onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen
WebwinkelKeur
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via
WebwinkelKeur dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt
deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur
publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact
met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een
review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze
gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft
passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de
dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming
gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw
persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor
WebwinkelKeur derden inschakelt.

Verzenden en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken
gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor
noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt
deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL
onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden
Het factureren van onze bestellingen gaat automatisch via onze webshop en wordt verzorgd door
Lightspeed. De verdere administratie en boekhouding wordt door onze eigen medewerkers gedaan.
Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze
gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens
worden beschermd verzonden en opgeslagen. Cable-Engineer.nl en Lightspeed zijn tot
geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Cable-Engineer.nl en
Lightspeed gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen
Bol.com
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een
bestelling plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze
gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen
tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Marktplaats.nl
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform
een bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij
gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens
om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te
beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Shoparize
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Shoparize. Als u via dit platform een
bestelling plaatst dan deelt Shoparize uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze
gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen
tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Shopping.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Shoparize. Als u via dit platform een
bestelling plaatst dan deelt Shopping.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken
deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en
hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te
beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Google Ads
Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Shoparize. Als u via dit platform een
bestelling plaatst dan deelt Shoparize uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze
gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben
passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen
tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het
doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken
uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze
gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen
wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om
aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn
allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze
dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en
besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Cable-Engineer.nl op grond van een wettelijke verplichting worden
gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van
overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons
binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren
totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons
aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke
administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze
gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben
echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw
opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde
rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij
leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In
beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar
uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of
bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een
administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij
geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw
persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze
contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als
uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle
gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder
vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen
aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw
verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een
bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek.
Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat
de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw
persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek
met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen
een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van
ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een
dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van
databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door of in opdracht van Cable-Engineer.nl. Als u bezwaar maakt zullen wij
onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw
bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan
u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om
niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij
verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat
dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
“Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe
bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en
regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen
analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in
deze privacyverklaring. Wijzigingen in het privacybeleid Wij behouden te allen tijde het recht ons
privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het
nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met
betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens:


Cable-Engineer.nl
Industrielaan 20
6951KG DIEREN
Nederland

Telefoon: 06-213 93 994

E-mail: [email protected]

Contactpersoon voor privacyzaken: Patrick van Beusekom / [email protected]

[WEBWINKELKEURWIDGET layout=new_default theme=dark color=#FE008C show=yes view=slider amount=6 width=manual width_amount=280px height=250px interval=5000 language=nld]
Trust Guard Security Scanned